A Városi Tehetséggondozó Program

    

Debrecen városa 2007-ben készítette el azt a közoktatási és fejlesztési tervet, amely 5 évre meghatározta a helyi közoktatás feladatait. Ennek a tervnek része a 2008 szeptemberében indult Városi Tehetséggondozó Program is, amelyet ma már sokan „a debreceni példa” néven ismernek és emlegetnek.

A program megmutatja, hogy a nagy múltú oktatási hagyományokkal rendelkező város hogyan ad lehetőséget napjainkban a debreceni gyermekeknek, fiataloknak a tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához.

Ez a tehetséggondozó rendszer azon a komplex tehetségfelfogáson alapszik, amely a tehetség fogalmát összetett (multifaktoriális) jelenségnek tekinti, és amely szerint a tehetség megjelenése függ az őt körbe vevő társadalmi közegtől, a családtól és az iskolarendszertől.

A tehetségesek számára készült stratégia tartalmazza az egységes elvek alapján történő szűrési, kiválasztási folyamatot, az egyéni differenciálásra is alkalmat adó egységes fejlesztő programokat, valamint a rendszeres odafigyelést és nyomon követést.

A debreceni tehetséggondozó program lehetőséget ad arra, hogy a „tehetséggyanús” gyerekek minél több területen kipróbálhassák magukat, megteremtve számukra az oldott légkörű kiscsoportos foglalkozások lehetőségét, melynek keretében lehetőséget biztosítunk a tehetség kibontakozásához fontosnak gondolt személyiségvonások harmonikus fejlődésére is.

Tehetségazonosítás: a beválogatás menete

Egyetértésben azzal az elvvel, hogy a tehetségeseket minél korábban és szisztematikusan kell megkeresni, a város minden önkormányzati általános iskolájában a 4. évfolyamon diagnosztikai mérés alapján kiválasztják a tehetségesnek ígérkező gyerekeket.

A beválogatás korrektségét a komplex módszerek biztosítják, melyek a következő elemekből állnak:

 • Osztályfőnöki jellemzés a tanulóról megadott szempontok alapján
 • Tantárgyi teszt, felmérés. Két tantárgyból (anyanyelv és matematika)
 • Pszichológiai vizsgálatok az alábbi főbb területeken:
  – figyelemvizsgálat (mennyiségi és minőségi szempontok);
  – emlékezetvizsgálat (verbális és vizuális);
  – gondolkodásvizsgálat (figurális és absztrakt problémamegoldás).

A programba beválogatott tanulók fejlesztése

A kiválasztott tanulók fejlesztése saját intézményükben, képzett tehetségfejlesztő pedagógusok segítségével történik, mely a 2012-13-as tanévtől kezdve az 5-8. évfolyamokon a következő modulfoglalkozások formájában valósul meg:

 • tanulásmódszertan,
 • matematika,
 • anyanyelv,
 • idegen nyelv,
 • mozgásművészet (táncművészet),
 • egyéb művészetek (zene- és képzőművészet),
 • természettudományos ismeretek.

A modulok mátrixának (programtervének) kidolgozását az általános iskolában tanító, tehetséges tanulók képzésével foglalkozó pedagógusok végezték el egységes szemlélet alapján.

2010-bena tudatos tehetségfejlesztés érdekében a különböző modulokban dolgozó kollégák egy-egy munkaközösségbe szervezésével jött létre a Városi Tehetséggondozó Munkaközösség. A munkaközösségek rendszeres találkozásai lehetőséget kínálnak az együttgondolkodásra, a tapasztalatcserére, a tanári autonómia megtartása mellett a közös szemlélet kialakítására

Továbblépés a középiskolák és a felsőoktatás irányába

A programba beválogatott tanulók számára továbbtanulási lehetőséget jelentenek a hat és négy évfolyamos középiskolai képzések.

A 2010/11-es tanévtől a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában elindult a hat évfolyamos tehetséggondozó osztályt. Az itt folyó oktató-nevelő munka folytatja és kiteljesíti a megkezdett tehetséggondozó általános iskolai képzést. A gimnáziumi oktatás minden tantárgy esetén nívócsoportos bontásban történik, délutáni, műveltség területenkénti kiegészítő programokkal, valamint sport- és közösség fejlesztőfoglalkozásokkal.

A 7-8. évfolyamosok képzését a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program által kiírt pályázat is segíti, melyet a Fazekas Mihály Gimnázium nyert meg. Ennek keretében a gimnáziumban matematika és idegen nyelv tantárgyakból tartanak speciális foglalkozásokat.

A programba került gyerekek számára is a középiskolai tanulmányaik idején továbblépési lehetőséget ad a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Hatvani István Szakkollégium középiskolai csoportja. Az egyetem oktatói komplex fejlesztés kereteibe illesztve lehetőséget biztosítanak a középiskolás diákok kutatómunkába való bekapcsolódásra.

A Városi Tehetséggondozó Program igyekszik a beválogatott gyerekeknek megmutatkozási lehetőségeket biztosítani, ilyen alkalom volt a 2012 tavaszán hagyományteremtő szándékkal megrendezett I. Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferencia

A program értékelése: mérések, hatásvizsgálatok

2013-tól a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézményének (Debrecen, Faraktár u. 65. sz.), feladatai között szerepel a mérések, háttérvizsgálatok elvégzése, konzultációk és tanácsadás biztosítása gyerekek, szülők, pedagógusok számára és különböző koordinációs feladatok ellátása.

A pszichológiai hatásvizsgálat a programba való bekerüléskor indul, s addig követi nyomon a diákot, amíg véget nem ér a fejlesztő program.

A beválogatott 5. évfolyamos tanulók bemeneti pszichológiai mérésben vesznek részt. Ennek eredményéről a résztvevő tanulók, szüleik és pedagógusok igény szerint tájékoztatást kaphatnak. A vizsgálatok célja a program eredményességének segítése.

A szülői és a tanulói elégedettségi kérdőívek  évfolyamonként és évente kerülnek kitöltésre. Cél, hogy a vélemények kiértékelésével a tehetségfejlesztő foglalkozások még sikeresebbé váljanak.

A Városi Tehetséggondozó Program jelenleg közvetlenül 22 általános iskolát és négy gimnáziumi osztályt érint.

A program részleteinek bővebb megismerése céljából ajánljuk a következő kiadványunkat:
A debreceni példa. Tehetségazonosítás és tehetséggondozás a város közoktatási intézményeiben, szerkesztette: Pappné Gyulai Katalin–Pakurár Miklósné, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011